هنرمند، هنردوست گرامی
آیا با ادامه فعالیت شرکت تلفیق مینا و خاتم هوشمند (تلفیق هنر) موافق هستید؟